TANDEM

 

TANDEM is een team voor aanmelding en toeleiding van gedetineerden met geestelijke gezondheidsproblemen naar de gepaste zorg na detentie.

 

De TANDEM-medewerker voert in verschillende gevangenissen gesprekken met gedetineerden die een geestelijke gezondheidsproblematiek hebben. Hij/zij biedt de gedetineerde informatie over de bestaande hulpverlening en streeft ernaar om de betrokken persoon te oriënteren naar het meest geschikte behandelingsprogramma, na detentie.

 

Hiertoe bouwt de medewerker een netwerk uit met meerdere hulpverleningscentra.

 

Safe 'n Sound

 

Safe ‘n Sound is er voor de bezoekers van evenementen, festivals en clubs in de elektronische dance scene. Op deze locaties vind je onze peers in de Safe ’n Sound-infostand. Je kan bij hen terecht voor informatie over alcohol en andere partydrugs, gehoorschade en veilig vrijen. Zo helpen we de risico’s, voor zij die gebruiken of eraan denken te gebruiken, zo klein mogelijk te houden.

 

Safe ’n Sound probeert gezondheidsproblemen te voorkomen zonder per se middelengebruik te willen vermijden. In de dancescene worden nu eenmaal legale en illegale drugs gebruikt. Dat gebruik brengt risico’s met zich mee, zoals oververhitting, bad trips, outgaan, gehoorschade, enz. Door enkele voorzorgsmaatregelen kan je al heel wat problemen voorkomen.

 

Aan de infostand vind je peers: getrainde vrijwilligers met dezelfde interesses, levensstijl en ervaringen als de andere feestvierders. Ze informeren feestvierders vanuit hun belevingen in het uitgaansleven, hun eigen ervaringen met druggebruik of omdat ze interesse hebben in druggebruik als een maatschappelijk fenomeen. Dit doen ze neutraal en objectief, zonder te veroordelen.

 

Meer info over dit project vind je op www.safensound.be

 

 

Zorgvernieuwing (artikel 107 & artikel 33)

 

Via artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en artikel 33 van het decreet van de CGG stimuleert de overheid voorzieningen om mee te werken aan de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. In 2010 ondernamen de Vlaamse en de  federale overheid concrete stappen met de transformatie van de geestelijke gezondheidszorg van start te gaan. Zowel vanuit de regio Halle-Vilvoorde als Leuven is een project ingediend. Het CGG Vlaams-Brabant Oost is partner in beide netwerken en speelde een belangrijke rol in de organisatie van het overleg en bij het uitschrijven van het Leuvense dossier. Het zorgnetwerk Leuven-Tervuren ging in 2011 van start.

Het CGG Vlaams-Brabant Oost biedt, naast de gespecialiseerde ambulante hulpverlening, zorg aan huis (functie 2b) en bouwt een aanbod uit voor detectie en vroeginterventie van psychische problemen (functie 1b).

Mobiel Team GGZ

Het Mobiel Team GGZ in zorgregio Aarschot staat in voor zorg aan huis en casemanagement: vaststellen van zorgbehoeften van de cliënt, zelf zorg bieden en regelen, afstemmen, coördineren van de hulpverlening, follow-up. Het Mobiel Team blijft in beeld wanner een cliënt tijdelijk een ziekenhuisopname kent. De focus ligt op een herstelgerichte werking en ondersteuning op lange termijn met aandacht voor de verschillende levensdomeinen. Ook de kwaliteitsbewaking van het zorgproces wordt ter harte genomen.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Gülsah Kapsiz, coördinator - 0483 23 37 47

 

Malkander

Malkander maakt deel uit van de Buddywerking Vlaanderen. Vrijwilligers zetten zich in als 'buddy' bij mensen met psychische problemen die zelfstandig wonen maar een groot sociaal isolement ervaren. Buddy's hebben geen specifieke voorkennis nodig en krijgen vooraf voldoende informatie. In de matching tussen deelnemer en buddy wordt rekening gehouden met de wederzijdse verwachtingen. Sinds 1/12/2011 is de buddywerking structureel verankerd in de werking van het CGG Vlaams-Brabant Oost. Meer informatie? contacteer: Loth Christiani - 016 85 79 79, surf naar de website: www.buddywerking.be of neem een kijkje in de folder.

 

PIOT - psychotherapeutische interventies bij ouderen in de thuissituatie

Dit project biedt psychologische hulpverlening in het thuismilieu aan ouderen die kampen met een reeds lang bestaande of een zich ontwikkelende psychische problematiek (zoals angst, depressie, aanpassingsstoornissen, gecompliceerde rouw, emotionaliteit, gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen...).

Doel is om de thuisverzorging van de oudere te ondersteunen door extra hulp te bieden in functie van de psychische problematiek. Er is specifiek aandacht voor de mantelzorger(s) van de oudere cliënt. Het CGG Vlaams-Brabant Oost stelt 1,5 voltijdse therapeut tewerk in dit project, waarbij samengewerkt wordt met diverse andere partners, zoals diensten binnen de eerstelijnszorg en woon- en zorgcentra. Klik hier voor meer informatie...

 

MDO psy - MultiDisciplinair Overleg voor personen met een complexe en langdurige PSYchiatrische problematiek (GDT GOAL)

In 2007 werden - in het kader van zorgvernieuwing - diverse 'therapeutische projecten' opgestart ten behoeve van personen met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek. Het doel was om per patiënt een behandelplan uit te werken én op te volgen via de organisatie van zorgoverleg met alle bij de patiënt betrokken hulpverleners. Bij 2 projecten in het arrondissement Leuven werd de functie van overlegcoördinator vanuit het CGG Vlaams-Brabant Oost opgenomen. Vanaf 1 april 2012 zijn deze projecten structureel ingebed in de RIZIV-regelgeving en werden ze herdoopt tot 'MDO PSY'. Meer informatie contacteer de overlegcoördinatoren of surf naar de website van SEL/GDT Goal...

    • MDO psy - zorgregio Leuven & Aarschot (doelgroep volwassenen) - Cindy Merlevede, Willy Paquay - 016 85 79 88
    • MDO psy - zorgregio Zuid-Hageland (doelgroep volwassenen) - Lenni Kalogrias - 016 80 79 17 - hestia@fracarita.org