TANDEM

TANDEM staat voor Toeleiding en Aanmelding Na Detentie En Meer.  Het is een nieuwe dienst (ontstaan vanuit het CAP, Centraal Aanmeldingspunt Drugs) die gesubsidieerd wordt vanuit het Vlaamse Departement Welzijn en ten dienste staat van alle gedetineerden met een drugproblematiek en/of met andere geestelijke gezondheidsproblemen.  TANDEM leidt gedetineerden met een geestelijke gezondheidsprobleem toe naar de gepaste zorg en hulpverlening na detentie.

TANDEM is een team voor aanmelding en toeleiding van gedetineerden met geestelijke gezondheidsproblemen naar de gepaste zorg na detentie.  De TANDEM-medewerker voert in verschillende gevangenissen gesprekken met gedetineerden die een geestelijke gezondheidsproblematiek hebben. Hij/zij biedt de gedetineerde informatie over de bestaande hulpverlening en streeft ernaar om de betrokken persoon te oriënteren naar het meest geschikte behandelingsprogramma, na detentie.  Hiertoe bouwt de medewerker een netwerk uit met meerdere hulpverleningscentra.

 

Kimberly MICHIELS, medewerker TANDEM

Gevangenissen Leuven Hulp, Leuven Centraal en Hasselt

kimberly@tandemggz.be

0499 88 76 01

contactadres TANDEM: Drongenplein 26, 9031 Drongen

 

 

Zorgvernieuwing (artikel 107 & artikel 33)

Via artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en artikel 33 van het decreet van de CGG stimuleert de overheid voorzieningen om mee te werken aan de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. In 2010 ondernamen de Vlaamse en de  federale overheid concrete stappen met de transformatie van de geestelijke gezondheidszorg van start te gaan. Zowel vanuit de regio Halle-Vilvoorde als Leuven is een project ingediend. Het CGG Vlaams-Brabant Oost is partner in beide netwerken en speelde een belangrijke rol in de organisatie van het overleg en bij het uitschrijven van het Leuvense dossier. Het zorgnetwerk Leuven-Tervuren ging in 2011 van start.

 


Malkander

Malkander maakt deel uit van de Buddywerking Vlaanderen. Vrijwilligers zetten zich in als 'buddy' bij mensen met psychische problemen die zelfstandig wonen maar een groot sociaal isolement ervaren. Buddy's hebben geen specifieke voorkennis nodig en krijgen vooraf voldoende informatie. In de matching tussen deelnemer en buddy wordt rekening gehouden met de wederzijdse verwachtingen. Sinds 1/12/2011 is de buddywerking structureel verankerd in de werking van het CGG Vlaams-Brabant Oost. Meer informatie? contacteer: Mariella Blevi - 0471 80 41 26, surf naar de website: www.buddywerking.be of neem een kijkje in de folder.

 

 

MDO psy - MultiDisciplinair Overleg voor personen met een complexe en langdurige PSYchiatrische problematiek (GDT GOAL)

In 2007 werden - in het kader van zorgvernieuwing - diverse 'therapeutische projecten' opgestart ten behoeve van personen met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek. Het doel was om per patiënt een behandelplan uit te werken én op te volgen via de organisatie van zorgoverleg met alle bij de patiënt betrokken hulpverleners. Bij 2 projecten in het arrondissement Leuven werd de functie van overlegcoördinator vanuit het CGG Vlaams-Brabant Oost opgenomen. Vanaf 1 april 2012 zijn deze projecten structureel ingebed in de RIZIV-regelgeving en werden ze herdoopt tot 'MDO PSY'. Meer informatie contacteer de overlegcoördinatoren of surf naar de website van SEL/GDT Goal...

    • MDO psy - zorgregio Leuven & Aarschot (doelgroep volwassenen) - Cindy Merlevede, Willy Paquay - 016 85 79 79 - gsm Willy 0472 13 43 72
    • MDO psy - zorgregio Zuid-Hageland (doelgroep volwassenen) - Lenni Kalogrias - 016 80 79 17 (enkel op dinsdag en donderdag) -mdopsyvolwassenen.zuidhageland@fracarita.org